Genel Şartlar ve Koşullar

Genel Şartlar ve Koşullar

Gayrimenkul Yatırım Gayrimenkul | Bir tüketici olarak emlakçı ve müşteri arasındaki genel şartlar ve koşullar

Bölüm 1 Transfer yasağı

Komisyoncunun nesne kanıtı da dahil olmak üzere tüm bilgiler açıkça istemci için tasarlanmıştır. Nesne ve nesne bilgilerinin ispatını, komisyoncunun açık rızası olmadan üçüncü şahıslara aktarmak kesinlikle yasaktır, bu da önceden yazılı olarak verilmesi gerekir. Eğer bir müşteri bu yükümlülüğü ihlal ederse ve üçüncü şahıs veya üçüncü tarafın bilgileri aktardığı diğer kişiler, komisyoncuya kendisiyle kararlaştırılan komisyona artı KDV ödemekle yükümlüdür.

Bölüm 2 Çift etkinlik

Komisyoncu hem satıcı hem de alıcı için hareket edebilir.

Bölüm 3 Sahibi bilgileri

Komisyoncu, aktardığı mülkiyet bilgilerinin satıcıdan veya satıcı tarafından görevlendirilen üçüncü bir şahıstan geldiğini ve doğruluğu için komisyoncu tarafından doğrulanmadığını belirtmektedir. Bu bilgilerin doğruluğunu doğrulamak müşteriye kılır. Sadece bu bilgileri aktaran komisyoncu, doğruluk için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bölüm 4 Bilgi verme yükümlülüğü

Müşteri (mal sahibi), amaçlanan satın alma sözleşmesini sonuçlandırmadan önce, amaçlanan sözleşme ortağının adını ve adresini belirterek, amaçlanan sözleşme ortağının devrinin faaliyeti tarafından başlatılıp başlatılmadığını sormakla yükümlüdür. Müşteri burada tapu siciline erişim için komisyoncu vekaletname verir, resmi dosyalar, özellikle bina dosyaları, yanı sıra weg yöneticisi nezdinde tüm bilgi ve içgörü hakları, onlar daire sahibi olarak müşteri hakkına sahiptir.

Bölüm 5 Değiştirme ve Takip İşlemleri

Müşteri ayrıca, değiştirme işlemi durumunda kararlaştırılan komisyon oranlarımıza uygun olarak bir ücret ödemekle yükümlüdür. Bu olay, örneğin, müşteri, komisyoncu tarafından yürütülen faaliyet ile bağlantılı olarak, potansiyel ana yüklenici den ana sözleşme sonuçlandırmak için başka bir fırsat öğrenir ve komisyoncu tarafından kanıtlanırsa, ya da kanıtlanmış fırsat, ana sözleşme potansiyel ana yüklenici yasal halefi ile yapılır, ya da kanıtlanmış nesne kiralama, kiralama veya tersi yerine satın alınır. Değiştirme işlemlerinde komisyon yükümlülüğünün tetiklenebilmesi için, komisyon hükümlerine tabi işlemin, içtihadın ekonomik kimlik kavramına ilişkin olarak geliştirdiği koşullar açısından ekonomik açıdan eşdeğer olması gerekmez.

Bölüm 6 Giderlerin geri ödenmesi

Müşteri, bir sözleşme nin sonuçlanmaması halinde, siparişin yerine getirilmesinde yapılan ve kanıtlanabilecek giderleri (örn. eklemeler, internet varlığı, telefon maliyetleri, liman maliyetleri, mülk denetimleri ve seyahat giderleri) komisyoncuya geri ödemekle yükümlüdür.

Bölüm 7 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Komisyoncunun sorumluluğu, müvekkilin komisyoncunun davranışı nedeniyle bedensel zarara uğramaması veya hayatını kaybetmesi halinde, ağır ihmalkar lık veya kasıtlı davranışla sınırlıdır.

Bölüm 8 Sınırlama süresi

Komisyoncu karşı müşteri tarafından tazminat için tüm iddiaları için sınırlama süresi 3 yıldır. Zarara sebebi veren fiilin işlendiği tarihte başlar. Yasal sınırlama düzenlemeleri bireysel durumlarda komisyoncu için daha kısa bir sınırlama süresine yol açarsa, bunlar geçerli olacaktır.

Bölüm 9 Yargı yeri

Komisyoncular ve müşteriler Ticaret Kanunu anlamında tam tüccarlar ise, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm yükümlülükler ve alacaklar için icra yeri ve yargı yeri olarak komisyoncunun kayıtlı ofisi kabul edilir.

Bölüm 10 Severability Madde

Yukarıdaki hükümlerden biri veya birkaçı geçersiz ise, geri kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez. Bu, bir bölüm bir hüküm içinde etkisiz sayılsa da, başka bir bölüm etkiliyse de geçerlidir. Etkisiz hüküm, taraflar arasında, akit tarafların ekonomik çıkarlarına en yakın olan ve dahası, sözleşme anlaşmalarına aykırı olmayan bir hükümle değiştirilmemektedir.

3. Münferit anlaşmaların hazırlanması kılavuzu

Serbestçe müzakere sözleşmeler, sözde bireysel sözleşmeler, her zaman genel hüküm ve koşullar üzerinde önceliklidir. Aracılık sözleşmeleri yasası sözleşme özgürlüğü ilkesine uygun olduğundan, bireysel sözleşmeler ahlaksızlık, yasa dışılık ve suistimal sınırlarına kadar tüm sözleşmeleri etkili bir şekilde etkileyebilir. Ancak, bireysel anlaşmalar kurmak çok zordur. Tarafların farklı çıkarlarını, fikirlerini ve görüşlerini belirlemek, tartışmak, netleştirmek ve formüle etmek ve imzalamak için bireysel sözleşme serbestçe müzakere edilmelidir.

Münferit anlaşmalar kurmak çok zordur. Tarafların farklı çıkarlarını, fikirlerini ve görüşlerini belirlemek, tartışmak, netleştirmek ve formüle etmek ve imzalamak için bireysel sözleşme serbestçe müzakere edilmelidir. Bu görüşülecek altın uzlaşma. Komisyoncu, normalde kendisine komisyon vermeyen her şeyi müvekkiline açıklamak zorundadır. Bunun nedeni, komisyoncunun ayrı ayrı müzakere edilmiş bir maddeyi sunması ve kanıtlaması gerektiğidir. O maddenin gerçek bir müzakere olduğunu kanıtlamak zorundadır, ve bunun için onun emrinde müzakerelerde bir tanık vardır. Böyle bir durum nitelikli bir komisyonculuk müzakere örneğine dayalı olabilir

Komisyoncu sadece müvekkiline bir form sözleşme, genel hüküm ve koşullar şeklinde bir sözde basit aracılık emri gönderir ve onunla bireysel maddeleri tartışır, bunları açıklar. Basit aracılık emri, müşterinin sözleşme süresi boyunca diğer brokerleri kullanmasını yasaklar. Komisyoncu daha sonra müvekkile, müvekkilin kendi siyle ilgilenen tarafların ın durumunda yer almak istediğini, böylece olası alıcıları kendisine yönlendireceğini ve böylece işlemi başarıyla sonuçlandırabileceğini ve bu anlaşmanın ihlali durumunda, başarı durumunda tam komisyon aldığını müvekkile bildirir. Bu bireysel anlaşma, belki de en fazla 2 günlük bir yansıma süresi ile birlikte, özel bir belge içinde müşteriye teslim edilmelidir. Müşteri bu anlaşmaya karşı çıkarsa, bireysel anlaşma mahkemeler tarafından kesin olarak gözden geçirilmelidir.

Münferit anlaşmalar ve genel olmayan hüküm ve koşullar esas olarak aşağıdaki durumlarda yapılacaktır:

a. Sözde nitelikli aracılık emri üzerinde anlaşmaya varırken Sözde nitelikli aracılık emri, müvekkilin böyle bir sözleşmenin süresi boyunca başka brokerçağırmaması veya mülkü kendisinin satmasına izin vermeyeceği ölçüde komisyoncu müvekkilinin özgürlüğünü kısıtlar. Kendi işinin yasaklanması, nitelikli komisyoncunun tek siparişsüresi boyunca, sadece komisyoncunun müşteriyle sözleşmeyi tamamlayan nesneyi kanıtlama ve arabuluculuk yapma hakkına sahip olduğu ve müşterinin, kendisini bulduğu veya mülkün satın alınması nedeniyle kendisine yaklaşan tüm ilgili tarafları, satıcı ile alıcı arasında başarılı bir şekilde iş getirebilmek için komisyoncuyu dahil etmesi gerektiği anlamına gelir. Bu dava genellikle, kararlaştırılan kullanım ve sevk maddesinin ihlali durumunda, müşterinin tam komisyonu üstlendiği diğer anlaşmayla bağlantılıdır.

  1. Zorunlu açık artırmada mülk satın alırken

Müşterinin mülkü haciz yoluyla satın alması durumunda komisyoncunun komisyonunu güvence altına almak için bireysel bir anlaşma yapılmalıdır. Bu gereklidir, çünkü komisyoncunun sözleşme yasası komisyoncuya bir sözleşmenin ispatı veya arabuluculuğu için komisyon verme hakkı verir (Bölüm 652 I s. 1 Alman Medeni Kanunu), ancak mülkün egemen bir eylem bağlamında satın alınması için değil, yani zorunlu müzayededeki sözleşme. Bu da arazinin iktisadi sonucunun eşit olarak elde edilmesi gerçeğini de değiştirmez.

  1. Sözde karşılıklı bağımlılık durumunda

Eğer müşteri komisyoncuya, komisyoncunun komisyon toplamasını engelleyen durumların bilgisi dahilinde bir komisyon vaat ederse, müşteri komisyon ödemek zorundadır. Ara bağlantı davaları genellikle işin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını gerektirir, yasal olarak etkili noter sözleşmesi. Ancak, onlar nedenleri bağlamında kendi eksikliği bulabilirsiniz. Kural olarak, bu anlaşmalar, tarafların isteklerine göre, Paragraf 652 I s. 1 (‘sonuç olarak’) anlamında komisyoncu bir nedensel faaliyet bağımsız olmak için ücret ile ilgili anlaşmalar vardır. Böyle bir komisyon vaadi durumunda, müşteri komisyoncunun karşılıklı bağımlılıklarının ve komisyoncunun bu gibi durumlarda komisyon alamadığı gerçeğinin farkındadır.

  1. Performanstan bağımsız olmayan komisyon vaatleri durumunda

Performanstan bağımsız olmayan bir komisyonun ödenmesi, aracılık sözleşmesi yasasının yol gösterici ilkesine aykırıdır. Aracılık sözleşmesi, kararlarında serbest olan ve sadece başarı durumunda komisyon ödemek zorunda olan bir aracı müşteriyi, yani noter sözleşmesinin yasal olarak etkin bir şekilde sonuçlandırılmasıile öngörmektedir. Bu nedenle, performanstan bağımsız olmayan bir komisyon, önceden formüle edilmiş genel hüküm ve koşullarla değil, her zaman sadece bireysel anlaşmalarla garanti edilemez. Bu bağlamda, Federal Adalet Divanı’nın 12.10.2006 tarihli iii ZR 331/04 no’lu dosya da yeni bir kararı vardır ve BGH, müşterinin bir komisyonun her durumda evin satışı durumunda komisyoncuya ödeneceğine dair beyanını açıklığa kavuşturmuştur. Ön koşul, komisyoncu nun her şeyi yapıyor olması.

bir fuar oluşturmak gibi. Sadece komisyoncu hiçbir dikkate noterlik sertifikası olmadan etkisiz olacak bir hediye sözü kullanılabilir olabilir.

Gayrimenkul Yatırım Gayrimenkul | Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile ilgili notlar

Ajans hizmetleri

Müşterilerimizin verilerini kavramsal ve stratejik danışmanlık, kampanya planlama, yazılım ve tasarım geliştirme/danışmanlık veya bakım, kampanya ve süreçlerin/işleme, sunucu yönetimi, veri analizi/danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerini içeren sözleşmeye dayalı hizmetlerimiz kapsamında işliyoruz. Stok verilerini (örn. ad lar veya adresler gibi müşteri ana verileri), iletişim verilerini (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verilerini (örn. metin girişleri, fotoğraflar, videolar), sözleşme verilerini (örn. sözleşme konusu, dönem), ödeme verilerini (örn. banka bilgileri, ödeme geçmişi), kullanımı ve meta verileri (örn. pazarlama ölçümlerinin değerlendirilmesi ve ölçüm başarısı bağlamında) işliyoruz. Prensip olarak, özel kişisel veri kategorilerini işlemeyiz, bunlar devreye alınmış işlemenin bileşenleri olmadıkça. Etkilenenler arasında müşterilerimiz, ilgili taraflar, müşterileri, kullanıcıları, web sitesi ziyaretçileri veya çalışanlarının yanı sıra üçüncü taraflar yer almaktadır. İşlemin amacı, sözleşmeye dayalı hizmetler, faturalandırma ve müşteri hizmetlerimizi sağlamaktır. İşlemin yasal temelleri Madde 6(3)’den türetilmiştir. 1 yaktı. b GDPR (sözleşmeli hizmetler), Sanat. 1 yaktı. f GDPR (analiz, istatistik, optimizasyon, güvenlik önlemleri). Sözleşmeye dayalı hizmetlerin kurulması ve ifası için gerekli olan verileri işliyor ve şartnamelerinin gerekliliğine işaret ediyoruz. Dış taraflara açıklama, yalnızca bir siparişin bir parçası olarak gerekli olduğunda yapılır. Bize verilen verileri bir sipariş bağlamında işlerken, müşterilerin talimatlarına ve sipariş işlemlerinin yasal gerekliliklerine uygun olarak müşterinin talimatlarına uygun hareket ediyoruz. Madde 28 GDPR ve siparişbelirtilen amaçlar dışında hiçbir amaç için veri işleme. Yasal garanti nin ve karşılaştırılabilir yükümlülüklerin sona ermesinden sonra verileri siliyoruz. verilerin korunması ihtiyacı her üç yılda bir gözden geçirilir; yasal arşivleme yükümlülükleri söz konusu olduğunda, silme işlemi, Alman Ticaret Kanunu’nun (HGB, 10 J) Bölüm 257 (1) bölümü uyarınca, Bölüm 147 (1) AO uyarınca, sona ermesinden sonra gerçekleşir. İstemci tarafından bir sipariş bağlamında bize açıklanan veriler söz konusu olduğunda, temelde siparişin bitiminden sonra, siparişin özelliklerine uygun olarak verileri siliyoruz.

Aracılık hizmetleri

Müşterilerimizin, müşterilerimizin ve ilgili tarafların (aynı şekilde “müşteri” olarak anılacaktır) verilerini Sanat’a uygun olarak işliyoruz. b. GDPR’ ye sözleşmeli veya sözleşme öncesi hizmetlerimizi sağlamak için. Burada işlenen veriler, niteliği, kapsamı ve amacı ve işlenmesinin gerekliliği temel düzene göre belirlenir. Buna temelde müşterilerin envanter ve ana verileri (isim, adres, vb.) yanı sıra iletişim verileri (e-posta adresi, telefon, vb.), sözleşme verileri (atama nın içeriği, ücretler, vadeler, aracılı şirketler/sigortacılar/hizmetler hakkında bilgiler) ve ödeme verileri (komisyonlar, ödeme geçmişi, vb.) dahildir. Ayrıca, siparişimizin konusunun bir parçası ysa, kişilerin veya onlara ait kişilerin özellikleri ve koşulları hakkındaki bilgileri de işleyebiliriz. Bunlar, örneğin, kişisel durumlar, mobil veya hareketsiz mülkiyet hakkında bilgi olabilir. Atamamız kapsamında, özel veri kategorilerini, özellikle bir kişinin sağlığı yla ilgili bilgiler olmak üzere, Art. 9 s. 1 GDPR’ye uygun olarak işlememiz de gerekli olabilir. Bunun için, gerekirse, Biz Madde 6 sn. 1 lit a., Art. 7, Art uyarınca elde edecektir. müşterilerin bir GDPR ifade rızası. Sözleşmenin ifası için veya kanunen gerekli yse, Müşterilerin verilerini, sigorta/hizmet sağlayıcıları, sigortacılar, reasürörler, aracı kurumlar, teknik servis sağlayıcıları, işbirliği dernekleri gibi diğer hizmet sağlayıcılar ile sosyal güvenlik kurumları, vergi daireleri, vergi danışmanları, yasal danışmanlar, denetçiler, sigorta ombudsmenleri ve federal finans kurumları nın sağlayıcılarına, finansal tablolar ve sözleşmelerin çözümü bağlamında ifşa eder veya iletmeyiz. Taşeron lar gibi taşeronları da görevlendirebiliriz. Müşterilerin rızasını, müşterilerin açıklama/iletme için onayını gerektirmesi koşuluyla (örneğin, Art. 9 GDPR uyarınca özel veri kategorileri söz konusu olduğunda) alabiliriz. Veriler, yasal garanti nin ve karşılaştırılabilir yükümlülüklerin sona ermesinden sonra silinecek ve bu nedenle verilerin saklanması ihtiyacı her üç yılda bir gözden geçirilir; yasal saklama yükümlülükleri uygulanır. Yasal arşivleme yükümlülükleri söz konusu olduğunda, silme işlemi sona erdikten sonra gerçekleşir. Özellikle, sigorta ve finans sektöründe Alman yasalarına göre, 5 yıl için danışmanlık protokolleri, 7 yıl aracılık notları ve 5 yıl aracılık sözleşmeleri ve ticaret hukuku ile ilgili belgeler için genellikle 6 yıl ve vergi hukuku ile ilgili belgeler için 10 yıl saklamaya tabidir.

Koç -luk

Müşterilerimizin ve ilgili tarafların ve diğer müşterilerimizin veya yüklenicilerin (tek tip olarak “müşteri” olarak anılacaktır) verilerini Art’a uygun olarak işliyoruz. b) GDPR bizim sözleşmeli veya sözleşme öncesi hizmetleri ile sağlamak için. Burada işlenen veriler, niteliği, kapsamı ve amacı ve bunların işlenmesinin gerekliliği, temel sözleşme ilişkisi tarafından belirlenir. İşlenen veriler, müşterilerin temel envanter ve ana verilerini (örn. ad, adres, vb.) ve iletişim verilerini (örn. e-posta adresi, telefon, vb.), sözleşme verilerini (örneğin, kullanılan hizmetler, ücretler, ilgili kişilerin adları, vb.) ve ödeme verilerini (örn. banka bilgileri, ödeme geçmişi, vb.) içerir. Hizmetlerimiz kapsamında, madde 9(1) GDPR uyarınca özel veri kategorilerini, özellikle de müşterilerin sağlık ları hakkında, muhtemelen cinsel yaşamlarına veya cinsel yönelimlerine, etnik kökenlerine veya dini veya ideolojik inançlarına atıfta bulunarak işleyebiliriz. Bu amaçla, gerekirse, Biz Sanat uygun elde edecektir. a., Sanat. 7, Sanat. a. GDPR müşterilerin açık rızasını verir ve aksi takdirde Madde 9 para. 2 lit h. GDPR, Bölüm 22 (1) No. 1 b. BDSG temelinde sağlık amaçlı özel veri kategorileri işlemek. Sözleşmenin ifası için veya kanunen gerekli yse, müşterilerin verilerini diğer uzmanlarla iletişim bağlamında, faturalandırma ajansları veya karşılaştırılabilir hizmet sağlayıcılar gibi gerekli veya genellikle ilgili üçüncü taraflarla iletişim bağlamında ifşa eder veya iletiriz, eğer bu hizmetlerimizin Art. 6 sn. 1 lit b. GDPR uyarınca sağlanmasına hizmet ediyorsa, kanunen Art. 6 sn. 1 lit c GDPR uyarınca gereklidir. , Art. 6 sn. 1 lit f. GDPR uyarınca etkin ve uygun maliyetli bir sağlık hizmeti nde müşterilerimizin menfaatleri veya müşterinin menfaatleri için meşru bir menfaat olarak hizmet vermektedir veya 6 sn. 1 gsmhr’a uygun olarak gereklidir. müşterinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak veya Sanat’a uygun olarak rıza göstermek. a., Madde 7 GDPR. Verilerin, sözleşmeye dayalı veya yasal bakım görevleriniyerine getirmesi ve herhangi bir garanti ve benzeri yükümlülüklerle başa çıkmak için artık gerekli olmaması durumunda veriler silinecektir ve bu nedenle verilerin saklanması ihtiyacı her üç yılda bir kontrol edilir; yasal saklama yükümlülükleri uygulanır.

Sözleşmeli hizmetlerin sağlanması

Stok verilerini (örn. ad ve adreslerin yanı sıra kullanıcıların iletişim bilgileri), sözleşme verilerini (örn. kullanılan hizmetler, ilgili kişilerin adları, ödeme bilgileri) sözleşme yükümlülüklerimizi ve hizmetlerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz. Madde 6 Abs. 1 lit b. GDPR. Online formlarda zorunlu olarak işaretlenmiş girişler sözleşmenin sonuçlandırılması için gereklidir. Çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımının bir parçası olarak, IP adresini ve ilgili kullanıcı eyleminin zamanını saklarız. Depolama, yasal çıkarlarımızın yanı sıra kullanıcının kötüye kullanıma ve diğer yetkisiz kullanıma karşı korumasını temel alır. İlke olarak, bu veriler, iddialarımızı takip etmek gerekli olmadıkça veya bu yasaya uygun olarak yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara aktarılmaz. Madde 6 Abs. 1 yaktı. c GDPR. Kullanıcıya, örneğin şimdiye kadar kullanılan hizmetlere dayalı ürün bilgilerini göstermek amacıyla, kullanıcı profilinde reklam amacıyla kullanım verilerini (örn. çevrimiçi teklifimiz, ürünlerimize olan ilgimiz) ve içerik verilerini (örn. kişi formundaki girişler veya kullanıcı profilindeki girişler) işlediyoruz. Veriler, yasal garanti ve karşılaştırılabilir yükümlülüklerin sona ermesinden sonra silinecek, verilerin saklanması ihtiyacı her üç yılda bir kontrol edilecektir; yasal arşivleme yükümlülükleri söz konusu olduğunda, silinmesi sona erdikten sonra gerçekleşir. Herhangi bir müşteri hesabındaki bilgiler silinene kadar kalır.

Yönetim, Finansal Muhasebe, Ofis Organizasyonu, İletişim Yönetimi

Verileri idari görevlerin yanı sıra operasyonlarımızın organizasyonu, finansal muhasebe ve arşivleme gibi yasal yükümlülüklere uygunluk bağlamında işliyoruz. Bunu yaparken, sözleşmeye dayalı hizmetlerimizin sağlanması bağlamında işlediğimiz aynı verileri işliyoruz. İşlemin temeli Sanattır. 1 yaktı. c. GDPR, Sanat. 1 yaktı. f. GDPR. İşlem, müşterileri, potansiyel müşterileri, iş ortaklarını ve web sitesi ziyaretçilerini etkiler. İşlemenin amacı ve ilgisi idare, mali muhasebe, ofis organizasyonu, verilerin arşivlenmesi, yani iş faaliyetlerimizin sürdürülmesine, görevlerimizin yerine getirilmesine ve hizmetlerimizin sağlanmasına hizmet eden görevlerdir. Sözleúmeli hizmetler ve akdi iletişimle ilgili verilerin silinmesi, bu işleme faaliyetlerinde belirtilen bilgilere tekabül eder. Verileri vergi idaresine, vergi danışmanları veya denetçiler gibi danışmanlara, diğer ücret ajanslarına ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına ifşa eder veya iletiriz. Ayrıca, iş ilgi alanlarımız temelinde, tedarikçiler, organizatörler ve diğer iş ortakları hakkında daha sonra bizimle iletişime geçmek amacıyla bilgi depolarız. Bu çoğunluk şirketle ilgili verileri kalıcı olarak depolarız.

İş analizi ve pazar araştırması

İşimizi ekonomik olarak yürütmek, pazar eğilimlerini, müşteri ve kullanıcı isteklerini tanıyabilmek için, iş işlemleri, sözleşmeler, soruşturmalar vb. konularda elimizdeki verileri analiz ediyoruz. Stok verilerini, iletişim verilerini, sözleşme verilerini, ödeme verilerini, kullanım verilerini, meta verileri Madde 6 sn’ye göre işliyoruz. 1 yaktı. f. DATA Konuları arasında müşteriler, ilgili taraflar, iş ortakları, ziyaretçiler ve çevrimiçi teklifkullanıcıları yer almaktadır. Analizler iş değerlendirmeleri, pazarlama ve pazar araştırması amacıyla yapılmaktadır. Bunu yaparken, örneğin satın alma süreçlerinde bilgi içeren kayıtlı kullanıcıların profillerini dikkate alabiliriz. Analizler, kullanıcı dostunu artırmamız, teklifimizi optimize etmemiz ve iş verimliliğimizi artırmamıza hizmet eder. Analizler sadece bizim içindir ve özet değerlere sahip anonim analizler olmadıkça dışarıdan açıklanmaz. Bu analizler veya profiller kişisel sayılsa bile, sözleşmenin imzalanmasından itibaren iki yıl sonra, kullanıcıların feshi üzerine silinir veya anonim hale alınır. Buna ek olarak, makroekonomik analizler ve genel eğilimler, mümkünse anonim olarak derlenmiştir.

Başvuru sürecinde veri koruma bildirimleri

Başvuru sahibi verilerini sadece amaç için ve başvuru süreci çerçevesinde yasal gerekliliklere uygun olarak işliyoruz. Başvuru sahibinin verilerinin işlenmesi, Sanat anlamında başvuru usulü çerçevesinde sözleşme öncesi yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilir. 1 yaktı. b. GDPR Sanat. 1 yaktı. f. Veri işleme nin bizim için gerekli hale gelmesi halinde GDPR, örneğin yasal işlemler bağlamında (Almanya’da, ek olarak, Bölüm 26 bdSG geçerlidir). Başvuru süreci, başvuru sahiplerinin bize başvuru verilerini sağlamasını gerektirir. Gerekli başvuru verileri, çevrimiçi bir form sunarsak, aksi takdirde iş tanımlarından kaynaklanır ve prensipte bu kişi, posta ve iletişim adresleri ve kapak mektubu, CV ve sertifikalar gibi uygulamaya ait belgeler le ilgili bilgileri içerir. Buna ek olarak, başvuru sahipleri gönüllü olarak bize ek bilgi sağlayabilirler. Adaylar, başvuruyu bize sunarak, bu veri koruma beyannamesinde belirtilen nitelik ve kapsama uygun olarak başvuru sürecinin amaçları doğrultusunda verilerinin işlenmesini kabul ederler. Başvuru süreci bağlamında, Başvuru Sürecinin 9(9) maddesi anlamında özel kişisel veri kategorileri gönüllü olarak yer almaktadır. 1 GDPR, bunların işlenmesi ek madde 9 (9) uyarınca yapılacaktır 2 yaktı. b GDPR (örn. ağır özürlü veya etnik köken gibi sağlık verileri). Uygulama prosedürünün 9(9) maddesi kapsamında kiúisel verilerin özel kategorileri 1 GDPR başvuru sahiplerinden istenir, bunların işlemleri ayrıca Madde 9(9) uyarınca gerçekleştirilir 2 yaktı. bir GDPR (örneğin, mesleğin uygulanması için gerekli yse sağlık verileri). Eğer sağlandığı takdirde, başvurularını web sitemizdeki çevrimiçi formu kullanarak bize iletebilirler. Veriler bize en son teknolojiye göre şifreli olarak iletilir. Başvuru sahipleri başvurularını e-posta yoluyla da bize gönderebilirler. Ancak, e-postaların şifreli gönderilmediğini ve başvuru sahiplerinin kendilerinin şifreleme sağlaması gerektiğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, uygulamanın gönderen ve sunucumuzdaki makbuz arasında iletimi için herhangi bir sorumluluk üstlenemeyiz ve bu nedenle çevrimiçi bir form veya posta kullanmanızı öneririz. Online form ve e-posta yoluyla başvuru yapmak yerine, başvuru sahipleri başvuruyu bize posta yoluyla gönderme fırsatına sahip olmaya devam etmektedirler. Başvuru sahipleri tarafından sağlanan veriler, iş ilişkisinin amaçları doğrultusunda başarılı bir başvuru yapılması durumunda bizim için daha fazla işlenebilir. Aksi takdirde, bir iş teklifi başvurusu başarılı olmazsa, başvuru sahiplerinin verileri silinir. Başvuru nun geri çekilmesi durumunda adayların verileri de silinecektir ve bu da adayların herhangi bir zamanda yapmaya hak kazanacaktır. Adayların haklı bir şekilde geri alınmasına tabi olarak, başvuruyla ilgili takip sorularını yanıtlayabilmemiz ve Eşit Muamele Yasası uyarınca bunu kanıtlama yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için, silme işlemi altı aylık bir sürenin bitiminden sonra gerçekleşir. Olası seyahat giderlerine ait faturalar vergi mevzuatına uygun olarak arşivlenir.

Iletişim

Bizimle iletişim kurarken (örn. iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya yoluyla), kullanıcının iletişim isteğini işleme ve işleme işlemleri için bilgileri, Madde 6 Abs. 1 yaktı. b) GDPR işlenir. Kullanıcıların bilgileri bir müşteri ilişkileri yönetim sisteminde (“CRM sistemi”) veya benzer istek organizasyonunda depolanabilir. Artık gerekli değilse istekleri sileceğiz. Gerekliliği her iki yılda bir gözden geçiriyoruz; Buna ek olarak, yasal arşivleme yükümlülükleri geçerlidir.

Yorumlar ve gönderiler

Kullanıcılar yorum veya başka gönderiler bıraktıklarında, IP adresleri Madde 6(3) anlamında meşru çıkarlarımız temelinde gönderilebilir. 1 yaktı. 7 gün boyunca GDPR. Birisi yorum ve mesajlar (hakaret, yasak siyasi propaganda, vb) yasadışı içerik bırakırsa bu bizim güvenliğimiz için yapılır. Bu durumda, kendimizi yorumcu veya sonrası için kovuşturma olabilir ve bu nedenle yazarın kimliği ile ilgileniyoruz. Ayrıca, yasal çıkarlarımız temelinde, Madde 6 Abs. 1 yaktı. f. GDPR, spam algılama amacıyla kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri işlemek için.

Bülten

Aşağıdaki bilgilerle, haber bültenimizin içeriği, kayıt, sevkiyat ve istatistiksel değerlendirme prosedürü ve itiraz haklarınız hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Bültenimize abone olarak, makbuzu ve açıklanan prosedürleri kabul emmmebilirsiniz.
Bültenin içeriği: Haber bültenleri, e-postalar ve diğer elektronik bildirimleri yalnızca alıcıların rızası veya yasal izni ile reklam bilgileriyle (bundan böyle “Bülten”) göndeririz. Bültenin içeriği özellikle bir kayıt bağlamında açıklanıyorsa, kullanıcıların rızası için belirleyicidir. Geri kalanı için, bizim bültenleri hizmetlerimiz ve bize hakkında bilgi içerir.
Çift eve giriş ve oturum açma: Bültenimize kayıt, çifte kabul prosedürü nde gerçekleşir. Yani. Kayıt tan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacaksınız. Bu onay, kimsenin yabancı e-posta adresleriyle giriş yapabilmesi için gereklidir. Bültene ait kayıtlar, kayıt işlemini yasal gerekliliklere göre kanıtlayabilmek için kaydedilir. Buna, giriş ve onay süresinin yanı sıra IP adresinin de depolanması dahildir. Sevkiyat hizmeti sağlayıcısı tarafından depolanan verilerinizde yapılan değişiklikler de günlüğe kaydedilir.

Kayıt bilgileri: Bültene kaydolmak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir. İsteğe bağlı olarak, kişisel adres için bültene bir ad eklemenizi isteriz.

Almanya: Bültenin gönderilmesi ve ilgili başarı ölçümü, alıcıların Madde 6 Abs. 1 yaktı. a, Madde 7 GDPR i.V.m. Bölüm 7 para. 2 No. 3 UWG veya yasal izin temelinde uygun olarak Bölüm 7 para. 3 UWG.

Kayıt prosedürü, yasal çıkarlarımız temelinde, Madde 6 Abs. 1 yaktı. f GDPR. İlgimiz, iş çıkarlarımıza hizmet eden, kullanıcılarımızın beklentilerini karşılayan ve aynı zamanda rızamızı kanıtlamamıza olanak tanıyan kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten sisteminin kullanımına odaklanmıştır.

İptal/iptal – Bültenimizin alınmasını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. rızalarınızı iptal ettiniz. Bülteni iptal etmek için bir bağlantı her bültenin sonunda bulunabilir. Daha önce verilmiş bir onayı ispatlamak için silmeden önce, yasal çıkarlarımız temelinde üç yıla kadar gönderilen e-posta adreslerini saklayabiliriz. Bu verilerin işlenmesi, iddiaların olası bir savunma amacı ile sınırlıdır. Bir rızanın eski varlığının aynı anda teyit edilmesi koşuluyla, herhangi bir zamanda bireysel iptal talebi mümkündür.

Bülten – Nakliye Servis Sağlayıcısı

Bültenler nakliye hizmeti sağlayıcısı [NAME, ADRESSE, LAND] aracılığı ile gönderilir. Nakliye servis sağlayıcısının veri koruma yönetmeliklerine buradan bakabilirsiniz: [LINK ZU DEN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN] . Nakliye hizmeti sağlayıcısı, yasal çıkarlarımıza göre Madde 6 Abs. 1 yaktı. f GDPR ve uygun bir sipariş işleme sözleşmesi Madde 28(2) 3 s. 1 GDPR. Nakliye hizmeti sağlayıcısı, alıcıların verilerini takma adla, yani kullanıcıya atanmadan, kendi hizmetlerinin optimizasyonu veya iyileştirilmesi için, örneğin bültenlerin teknik optimizasyonu ve sunumu için veya istatistiksel amaçlarla kullanabilir. Ancak, nakliye hizmeti sağlayıcısı, haber bülteni alıcılarımızın verilerini kendilerini yazmak veya verileri üçüncü taraflara aktarmak için kullanmaz.

Jetpack (WordPress İstatistikleri)

Yasal çıkarlarımıza (yani Art. 6 s. 1 lit. f. GDPR anlamında çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişine olan ilgimize) dayanarak, ziyaretçi erişiminin istatistiksel olarak değerlendirilmesi için bir araç içeren ve Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ABD’den gelen eklenti Jetpack’i (burada “WordPress İstatistikleri” alt fonksiyonu” alt işlevi) kullanıyoruz. Jetpack, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyaları olan sözde “çerezleri” kullanır.

Bu çevrimiçi teklifi kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler ABD’deki bir sunucuda depolanır. Kullanıcıların kullanıcı profilleri işlenmiş verilerden oluşturulabilir ve bu nedenle bunlar yalnızca reklam amacıyla değil, yalnızca analiz amacıyla kullanılır. Daha fazla bilgi için Automattic’in gizlilik politikasına bakın: https://automattic.com/privacy/ ve jetpack çerezleri hakkındaki notlar: https://jetpack.com/support/cookies/.

Google Analytics

Yasal çıkarlarımıza (yani çevrimiçi teklifimizin Art. 6 s. 1 lit. f. GDPR anlamında analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişine olan ilgimize) dayanarak, Google LLC’nin (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyoruz. Google çerezlerkullanır. Kullanıcılar tarafından çevrimiçi teklifin kullanımı yla ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada saklanır. Google, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi kapsamında sertifikalandırılır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)uyma garantisi sunar. Google bu bilgileri, kullanıcılar tarafından çevrimiçi teklifimizin kullanımını değerlendirmek, bu çevrimiçi teklifteki etkinliklerhakkında raporlar derlemek ve bu çevrimiçi teklifin kullanımı ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri bize sunmak için bizim adımıza kullanacaktır. İşlenen verilerden kullanıcıların takma kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Google Analytics’i yalnızca IP anonymizasyonu etkinken kullanıyoruz. Bu, kullanıcıların IP adresinin Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletleri içinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın diğer sözleşme yapan devletlerde kesilir anlamına gelir. Yalnızca istisnai durumlarda, ip adresinin tamamı ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kesilir. Kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen IP adresi, Google’dan gelen diğer verilerle birleştirilmez. Kullanıcılar tarayıcı yazılımlarını buna göre ayarlayarak çerezlerin depolanmasını engelleyebilir; Kullanıcılar ayrıca çerez tarafından oluşturulan ve Google’a çevrimiçi teklif kullanımı ve aşağıdaki bağlantıdan mevcut tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek bu verilerin Google tarafından işlenmesi ile ilgili verilerin toplanmasını da engelleyebilir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google’ın veri, ayar ve itirazları kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, Google’ın gizlilik politikası(https://policies.google.com/technologies/ads)ve Google’ınreklam görüntüleme ayarlarına (https://adssettings.google.com/authenticated) bakın. Kullanıcıların kişisel verileri 14 ay sonra silinir veya anonimhale edilir.

Çevrimiçi sosyal medya varlıkları

Orada aktif olan müşterilerle, ilgili taraflarla ve kullanıcılarla iletişim kurmak ve oradaki hizmetlerimiz hakkında onları bilgilendirmek için sosyal ağlar ve platformlar içinde çevrimiçi varlıkları mızı sürdürüyoruz. İlgili ağlar ve platformlar çağrıldığında, ilgili operatörlerin hüküm ve koşulları ve veri işleme yönergeleri geçerlidir.

Gizlilik politikamızda aksi belirtilmedikçe, kullanıcıların verilerini, sosyal ağlar ve platformlar içinde bizimle iletişim kurdukları sürece işliyoruz, örneğin çevrimiçi varlıklarımıza mesaj yazıyorlar veya bize mesaj gönderiyoruz.

Üçüncü taraf hizmet ve içeriğinin entegrasyonu

Çevrimiçi teklifimiz dahilinde, üçüncü tarafların içerik ve hizmetlerini video veya yazı tipleri gibi (bundan böyle “içerik” olarak anılacaktır) entegre etmek amacıyla üçüncü taraflardan gelen içerik ve hizmet tekliflerini, yasal çıkarlarımıza (yani çevrimiçi teklifimizin analizine, optimizasyonuna ve ekonomik işleyişine olan ilgimize) dayalı olarak kullanıyoruz. Bu, içeriği IP adresi olmadan tarayıcılarına gönderemedikleri için, bu içeriğin üçüncü taraflarının kullanıcıların IP adresini algıladıklarını her zaman varsayar. Bu nedenle, bu içeriğin sunumu için IP adresi gereklidir. Yalnızca ilgili sağlayıcıları IP adresini yalnızca içeriğin teslimi için kullanan içeriği kullanmak için her türlü çabayı gösteririz. Üçüncü taraflar, istatistiksel veya pazarlama amacıyla piksel etiketleri (görünmez grafikler, “web işaretçileri” olarak da bilinir) de kullanabilirler. “Piksel etiketleri” bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri değerlendirmek için kullanılabilir. Takma addaki bilgiler, kullanıcının cihazındaki çerezlerde de saklanabilir ve diğer şeylerin yanı sıra tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, web sitelerine atıfta bulunulması, çevrimiçi teklifimizin kullanımıyla ilgili ziyaret süresi ve diğer bilgileri ve diğer kaynaklardan gelen bu tür bilgilerle bağlantılı olmayı içerebilir.

Youtube

Biz sağlayıcı Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD platformu “YouTube” videoları içerir. Gizlilik Politikası: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Haritalar

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan Google Haritalar hizmetinin haritalarını içeririz. İşlenen veriler, özellikle kendi rızaları olmadan toplanmayan (genellikle mobil cihazlarının ayarları çerçevesinde gerçekleştirilen) özellikle IP adreslerini ve kullanıcıların konum verilerini içerebilir. Veriler Abd’de işlenebilir. Gizlilik Politikası: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Sosyal Eklentilerini Kullanma

Yasal çıkarlarımıza (yani Çevrimiçi teklifimizin Art. 6 s. 1 lit. f. GDPR anlamında analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişine olan ilgimize) dayanarak, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Harbour Canal, Dublin 2, Ireland (“Facebook”) tarafından işletilen sosyal ağ facebook.com sosyal eklentilerini (“eklentiler”) kullanıyoruz. Eklentiler etkileşim öğelerini veya içeriği (örn. videolar, grafikler veya metin gönderileri) temsil edebilir ve Facebook logolarından biri (mavi kiremit üzerindeki beyaz “f”, “Beğen”, “Beğen” veya “thumbs up” işareti) tarafından tanınabilir veya “Facebook Sosyal Eklentisi” ekiyle işaretlenir. Facebook sosyal eklentileri listesi ve görünümünü burada görülebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi kapsamında sertifikalandırılır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)uyma garantisi sunar. Bir kullanıcı böyle bir eklenti içeren bu çevrimiçi teklifin bir özelliğini aradığında, cihazı Facebook sunucularına doğrudan bağlantı kurar. Eklentinin içeriği Facebook tarafından doğrudan kullanıcının cihazına iletilir ve kullanıcı tarafından çevrimiçi teklife entegre edilir. İşlenen verilerden kullanıcıların kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Bu nedenle, Facebook’un bu eklenti yardımıyla topladığı verilerin kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle kullanıcıları bilgi durumumuza göre bilgilendiririz. Facebook, eklentileri entegre ederek, bir kullanıcının çevrimiçi teklifin ilgili sayfasına erişmiş olduğu bilgileri alır. Kullanıcı Facebook’ta oturum açmışsa, Facebook ziyareti Facebook hesabına atayabilir. Kullanıcılar eklentilerle etkileşimde bulunduğunda, örneğin Beğen düğmesine basarak veya yorum yaparak, ilgili bilgiler cihazınızdan doğrudan Facebook’a aktarılır ve orada saklanır. Bir kullanıcı Facebook üyesi değilse, Facebook’un IP adresini bulma ve saklama olasılığı hala vardır. Facebook’a göre, Almanya’da yalnızca anonim leştirilmiş bir IP adresi depolanır. Veri toplama nın amacı ve kapsamı ile verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra kullanıcıların gizliliğinin korunmasına yönelik haklar ve ayar seçenekleri Facebook’un gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/. Bir kullanıcı Facebook üyesiyse ve Facebook’un bu çevrimiçi teklif aracılığıyla kendisi hakkında veri toplamasını ve Facebook’ta depolanan üye verilerine bağlamasını istemiyorsa, çevrimiçi teklifimizi kullanmadan önce Facebook’tan çıkış yapmalı ve çerezlerini silmelidir. Daha fazla ayar ve reklam amaçlı veri kullanımı çelişkiler Facebook profil ayarları içinde mümkündür: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya ABD sitesi https://www.aboutads.info/choices/ veya AB sitesi üzerinden https://www.youronlinechoices.com/. Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani masaüstü bilgisayarlar veya mobil aygıtlar gibi tüm aygıtlara uygulanır.

ınstagram

Online teklifimiz dahilinde, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD tarafından sunulan Instagram hizmetinin işlevleri ve içeriği entegre edilebilir. Bu, örneğin, kullanıcıların içerikle ilgili iyiliklerini ifade etmelerine, içeriğin yazarlarına veya katkılarımıza abone olmalarına olanak tanıyan resimler, videolar veya metinler ve düğmeler gibi içerikleri içerebilir. Kullanıcılar Platform Instagram üyesi ise, Instagram yukarıdaki çağrıat atayabilirsiniz- içerik ve işlevleri orada kullanıcıların profillerine. Instagram Gizlilik Politikası: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xıng

Online teklifimiz dahilinde, XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya tarafından sunulan Xing Hizmetinin işlevleri ve içeriği entegre edilebilir. Bu, örneğin, kullanıcıların içerikle ilgili iyiliklerini ifade etmelerine, içeriğin yazarlarına veya katkılarımıza abone olmalarına olanak tanıyan resimler, videolar veya metinler ve düğmeler gibi içerikleri içerebilir. Kullanıcılar Xing platformunun üyesiyse, Xing yukarıdaki ced içeriğinin ve işlevlerini oradaki kullanıcıların profillerine atayabilir. Xing Gizlilik Politikası: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. .

Linkedın

InkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland tarafından sunulan LinkedIn hizmetinin çevrimiçi teklifi, özellikleri ve içeriği entegre edilebilir. Bu, örneğin, kullanıcıların içerikle ilgili iyiliklerini ifade etmelerine, içeriğin yazarlarına veya katkılarımıza abone olmalarına olanak tanıyan resimler, videolar veya metinler ve düğmeler gibi içerikleri içerebilir. Kullanıcılar LinkedIn platformunun üyesiyse, LinkedIn yukarıdaki ced içeriğive işlevlerini oradaki kullanıcıların profillerine atayabilir. LinkedIn Gizlilik Politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn, Privacy Shield Anlaşması kapsamında sertifikalandırılır ve Avrupa veri koruma yasasına(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active) uymagarantisi sağlar. Gizlilik Politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

E1 Yatırımları | Yatırım özellikleri için emlak ajansı | Cum’dan ilk duyuru, 18 Mayıs 2018

Geçerlilik tarihi: May 18, 2018

Bildirme gövdesi

Adı: E1 Uluslararası Yatırım Holding Ltd. Şti.
Sokak: Kaiser-Friedrich-Halka 96
Yer: 65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (611) 710 97 36
E-posta: info@e1-holding.com
İnternet sitesi: https://www.e1-holding.com/de/

Paylaşım

Adı: Muharrem Erdoğdu (Genel Müdür)
Telefon: +49 (611) 710 97 36
E-posta: erdogdu@e1-holding.com

Veri Koruma Görevlisi

Adı: Fazilet Erdoğdu
Sokak: Waldstrasse 111
Yer: 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 (611) 710 97 36
E-posta: kontakt@e1-holding.com
Adı: May 18, 2018
Hizmet sağlayıcısı: hayır – veri koruma görevlisi kurumumuzun veya şirketimizin dahili bir çalışanıdır
Şirketteki fonksiyon: Emlakçı

Scroll to Top